ขอความอนุเคราะห์และเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24


ตามที่โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายจากเครือข่าย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการการ นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ ๒๔ โดย สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) และสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ วิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน องค์กร และชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ในมหาวิทยาลัย ของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

https://graduate.pcru.ac.th/gnru-conference/web
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ