การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/67


เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การกล่าวต้อนรับ ในการประชุมครั้งนี้เป็นการปรึกษาหารือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของเครือข่ายทั้ง 8 แห่งให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบงานแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนืออีกด้วย

ศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์